Inloggen Social Schools

Missie en visie

 

Ontwikkelen vanuit een kennisrijke basis en vertrouwde omgeving!                           
Basisschool De Kruudwis staat voor een veilig pedagogisch klimaat waar kinderen, leerkrachten en ouders in een fijne sfeer en goede onderlinge relatie zich veilig (zeker) en vertrouwd voelen. We leren kinderen om de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en daar goed mee om te gaan. We stimuleren gewenst gedrag en pesten wordt niet geaccepteerd. We zijn een katholieke school met aandacht voor vieringen en tradities en openstaand voor de verscheidenheid in levensovertuigingen. Onze leerkrachten brengen een brede basiskennis bij; lezen, taal en rekenen vormen de kern van het programma. Daarbij geven we sturing aan ontdekken, worden kinderen uitgedaagd en stimuleren en begeleiden we hen om hun talenten verder te ontwikkelen. Binnen onze leeromgeving bieden we rust en structuur. We hanteren we duidelijke afspraken en routines die zichtbaar zijn binnen alle groepen. Samenwerkend leren vormt hiervoor een krachtige basis. 

Ons Motto: Samen op Avontuur!                                                                                                           
Op de Kruudwis gaan we op avontuur, mag je zijn wie je bent en stippelen we samen jouw pad uit. Rondom de volgende waarden wordt het onderwijs nader vorm gegeven: 

Ontdekken & Creativiteit                                                                                                                         
Op avontuur! 
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Op de Kruudwis spelen en leren de kinderen in een betekenisvolle en inhoudsgerichte speel-leeromgeving, waarin ze experimenteren en kennis opbouwen in relatie tot de werkelijke wereld. Hiertoe werken we vanuit thema's doelgericht aan de ontwikkeling van vaardigheden, middels spelend en onderzoekend leren. We leren kinderen logische verbanden te leggen, te denken vanuit verschillende invalshoeken en we laten hen ervaren hoe de wereld om hen heen werkt. Kinderen leren veelal door zelf dingen te creëren, dit oefenen ze binnen de veilige omgeving van onze school. In het spelend en onderzoekend leren dagen we de kinderen uit om met originele, vernieuwende en praktische oplossingen te komen. Dit stimuleert de creativiteit in denken en doen. 

Talent- en Persoonlijke ontwikkeling                                                                                                      
Je mag zijn wie je bent! 
Alle kinderen hebben talenten! We bieden kinderen ruimte om uit te blinken op het gebied van kennis én vaardigheden op zowel sociaal, creatief, communicatief als sportief gebied. Kinderen worden gestimuleerd om deze talenten en interesses verder te ontwikkelen en in te zetten binnen het onderwijsleerproces. Om kinderen hierbij te kunnen ondersteunen vinden wij het belangrijk dat er een goede relatie met het kind wordt opgebouwd. Dit doen wij op een open en respectvolle manier met aandacht voor de eigenheid van de kinderen op onze school. Leren gaat met vallen en opstaan en van 'fouten' maken groei je! Het is belangrijk dat het kind telkens iets overwint en ergens beter in wordt. We stimuleren hun zelfbewustzijn, leren ze hun grenzen aan te geven en die van anderen te respecteren. Kinderen leren begrip te hebben voor elkaar, zich te verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenoten en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. 

Eigenaarschap                                                                                                                                      
Samen jouw pad uitstippelen! 
Op de Kruudwis vinden we het belangrijk dat kinderen actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Dit bevordert de intrinsieke motivatie om te leren. Ze krijgen o.a. ruimte om, binnen de kaders van de leerlijnen, zelf hun leerdoelen te formuleren. We gaan hierbij met kinderen in gesprek en geven ze feedback. Hierdoor krijgen kinderen zicht op hun ontwikkeling, talenten en capaciteiten en komen de leerbehoeften en leerstijlen in beeld. Daarbij leren ze reflecteren op hun eigen handelen en ontwikkelproces. Kinderen worden mede-eigenaar van hun leerproces en ze bepalen samen met de leerkrachten aan welke doelen en kwaliteiten ze willen werken en welke activiteiten daarbij passen. Hierdoor ontwikkelen ze een actieve leerhouding, waarbij er een beroep wordt gedaan op eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfsturing.