Inloggen Social Schools

Groep 5

Welkom op de pagina van groep 5

Juf Leonie en juf Bernardine zijn de de juffen van groep 5. 

Op een fijne manier met elkaar omgaan, leren en spelen vinden wij heel belangrijk in de groep.

Samen met de kinderen hebben we een aantal groepsregels opgesteld om er een leuk en leerzaam jaar van te maken! Ook werken we met de Breinhelden aan onze executieve vaardigheden.

We werken elke dag aan de hand van een planning, zodat de kinderen kunnen zien wat ze die dag gaan doen. 

We beginnen de ochtend altijd met lezen. Zo kunnen we de dag rustig beginnen. Taal, spelling, rekenen en technisch lezen zijn vakken die elke dag aan bod komen in groep 5. 

Lekker lezen:  In groep 5 wordt volop gelezen en voorgelezen. Iedere ochtend lezen we 15 minuten in ons eigen boek. Leesplezier is de basis voor het leren lezen. Als kinderen plezier hebben in lezen, lezen ze meer en gaan ze ook weer beter lezen en meer teksten begrijpend lezen. We willen het leesplezier van kinderen vergroten door het aanbieden van veel verschillende en aantrekkelijke boeken. Wij vinden het dagelijks voorlezen en zelf lezen belangrijk op school en thuis. Het maken van veel leeskilometers een belangrijke voorwaarde om goed te leren lezen. De kinderen lenen boeken van school. We lezen teksten begrijpend of technisch in koor, duo's of alleen. Bij technisch lezen oefenen we met verschillende leesmoeilijkheden en om de teksten vlot en vloeiend te lezen. Bij begrijpend lezen, lezen we de teksten van nieuwsbegrip en beantwoorden we vragen bij de tekst. We oefenen dan met verschillende strategieën. We stimuleren kinderen om ook thuis veel te lezen.

Taal:  We werken in vier domeinen: woordenschat, spreken/luisteren, schrijven en taalbeschouwing. De kinderen leren een heleboel nieuwe woorden, oefenen met spreken en luisteren en schrijven teksten die aansluiten bij thema`s waar we mee bezig zijn. Ook leren de kinderen dat er verschillende woordsoorten zijn. We proberen daarbij zoveel mogelijk de koppeling te maken en aan te sluiten bij de thema's van IPC.

Rekenen: We zijn veel bezig met de tafels, deeltafels, meten, oppervlakte, grafiek lezen, tabellen, spiegelen, 3D inzicht, meetkunde cm/g/l, inhoud, geld, tijd en verhoudingen. We spelen regelmatig met rekenspellen om sommen te oefenen.

Spelling: 3 x in de week hebben we spelling. We leren dan hoe je woorden moet schrijven. We leren dan of woorden horen bij: klankwoorden, regelwoorden of onthoudwoorden. Ook gaan we aan de slag met werkwoorden. Vaak gebruiken we hierbij een coöperatieve werkvorm.

In groep 5 werken de kinderen ook zelfstandig met de werkbrief. Op deze werkbrief staan een aantal taken, die ze aan het einde van de week af moeten hebben. De taken sluiten aan bij de lesstof of het thema van die week en hierbij wordt gewerkt in verschillende niveaus. 

Creatieve vakken: Bezig zijn met je handen en het ontwikkelen van je creatieve kant zijn ook belangrijk. Handvaardigheid, tekenen, drama en muziek proberen we  zoveel mogelijk aan te laten sluiten aan de thema's van IPC.

IPC (Wereldoriëntatie): We werken in thema's aan leerdoelen en vaardigheidsdoelen. Voorbeelden van thema's: Red de wereld, Uitvindingen en Zij maken het verschil. In een thema komen verschillende vakken terug zoals; aardrijkskunde, natuur, geschiedenis. Maar ook kunstzinnige vorming (tekenen en handvaardigheid), techniek, verkeer  en muziek.

Sociale talenten. Tijdens deze lessen hebben we het erover hoe je op een fijne manier met elkaar omgaat. Ook maken we afspraken met elkaar over welke regels en afspraken wij belangrijk vinden bij ons in de klas.

Samen lunchen. Op school hebben we het continurooster. Iedere schooldag (behalve woensdag) eten we dus gezellig met onze klas samen. En om fit te blijven, gaan wij gymmen op woensdag en op vrijdag in sporthal de Weert.

We maken er samen een fijn en leuk jaar van!                                                                                               
Groet, juf Leonie en juf Bernardine